mahasiswa ML sama doinya

SAMA-975 88%
sama 99%
Sama 1 83%
Sama 1 88%
066 cris sama 85%
sama 81%
ja sama:-) 84%
sama cairo 1 89%
Sama doma 88%
Sama Oliveira 90%
Rance-sama 90%