mahasiswa ML sama doinya

SAMA-975 90%
sama 89%
Sama 1 81%
Sama 1 99%
066 cris sama 80%
sama 80%
ja sama:-) 89%
sama cairo 1 85%
Sama doma 98%
Sama Oliveira 99%
Rance-sama 90%